Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Ενημέρωση δημάρχου, αισθάνομαινος το χρέος. Παπαγεωργίου Γεώργιος

Χαλκίδα 21-10-2008 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Αισθάνομαι το χρέος να σας ενημερώσω για το ζήτημα της ιδιοκτησίας η μη του Δημοσίου στην Σκύρο και την αναγνώριση της κυριότητας της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας στην Σκύρο που εξέφρασε ο πρώην Βουλευτής του Συνασπισμού κύριος Ευάγγελος Αποστόλου αλλά και άλλοι κύκλοι μεταξύ των οποίων και ορισμένοι συμπολίτες μας Σκυριανοί, ουσιαστικά όμως ενάντια στα συμφέροντα των Σκυριανών, του Δήμου Σκύρου αλλά και δεκάδων, εκατοντάδων ιδιοκτητών γης στο νησί.
Ειδικότερα:
1. Με την υπ΄ αριθμόν 289/1ης Νοεμβρίου 1844 γνωμοδότηση της επί των διαφιλονικουμένων δασών Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών δέχθηκε ότι στα νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες και Σποράδες, που ήταν υποταγμένα στους Οθωμανούς βάσει συνθηκών γραμμένων σε κώδικες, που υπήρχαν ανέκαθεν στην Νάξο, οι νησιώτες στα νησιά αυτά αναγνωρίσθηκαν βάσει των συνθηκών αυτών κύριοι της ιδιωτικής και κοινοτικής τους ιδιοκτησίας και ότι η νήσος Σκύρου, όπως η Σκόπελος και η Σκιάθος και άλλα νησιά του Αιγαίου, είχε το εξαιρετικό προνόμιο, καταβάλλοντας ετησίως ένα ορισμένο ποσό στο οθωμανικό κράτος, να διαθέτει τα κτήματα της ελεύθερα δια μόνον απλών ιδιωτικών εγγράφων, μη υποκείμενη σε σπαχήδες αλλά διοικούμενη από προεστούς και δημογέροντες, που τους εξέλεγαν οι κάτοικοί της (σειρά τέτοιων εγγράφων μεταβίβασης ακινήτων στην Σκύρο έχουν δημοσιεύσει «τα ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΝΕΑ»). Με το σκεπτικό αυτό η ως άνω Επιτροπή, μεταρρυθμίζοντας την αρχική της 77/1843 γνωμοδότηση, αναγνώρισε ως βάσιμες τις αξιώσεις των κατοίκων της νήσου Σκύρου επί των δασών ως ιδιωτικών.
Στην συνέχεια, ο Υπουργός Οικονομικών απηύθυνε προς το Δασαρχείο και τον αρμόδιο Έφορο Ευβοίας την υπ'; αριθμόν 38115/27 Μαρτίου 1845 απόφαση του και διέταξε όπως «τα δάση της νήσου Σκύρου θεωρούνται εις το εξής υπό την κατοχήν των κατοίκων αυτής, μέχρις ότου το Υπουργείον αποφανθεί οριστικώς περί αυτών».
Αποφασιστικής σημασίας για την πλήρη και οριστική αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασών της Σκύρου είναι το υπ'; αριθμόν 1324/17 Μαϊου 1899 έγγραφο του Οικονομικού Εφόρου Καρυστίας προς τον Δήμαρχον Σκυρίων, στο οποίο αναφέρεται: «Απαντώντας εις το υπ'; αριθ. 496 ε.έ. Υμέτερον έγγραφον σας πληροφορώ ότι  το επί των Οικονομικών Υπουργείων διά της υπ'; αριθ. 70534/30 Νοεμβρίου 1894 Διαταγής του ανεγνώρισε τα δάση της νήσου Σκύρου ως ιδιωτικά, η δε διαταγή αυτή έχει ως ακολούθως: «Προς τον Οικονομικόν Έφορον Καρυστίας. Απαντώντας εις την υπαριθ. 1043 έ.ε αναφοράν υμών σας πληροφορούμε ότι τα δάση της νήσου Σκύρου ανέκαθεν εθεωρήθησαν ως ιδιωτικά συμφώνως προς τον περί ιδιωτικών δασών νόμον. Ο Υπουργός Χ. Τρικούπης. Εν Κύμη την 17.5.1899. Ο Οικονομικός Έφορος Καρυστίας».Με το έγγραφο αυτό,στο οποίο αναφέρεται η καθοριστική για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος υπ'; αριθ.70534/30.11.1894 διαταγή του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να γίνει δεκτό ότι εξαφανιζόταν και η διατυπωθείσα στο ως άνω υπ'; αριθ. 38115/1845 έγγραφο επιφύλαξη.
Άλλωστε τα ανωτέρω είχαν υποστηρίξει διαπρεπείς νομικοί μεταξύ των οποίων και ο αείμνηστος Αντιπρόεδρος της Βουλής και πρώην Κοινοτάρχης Σκύρου Μ. Στεφανίδης, στο βιβλίο του «Το συντελεσθέν έργον της Κοινότητας Σκύρου», Αθήναι 1941) και ήδη έχει εκδοθεί σειρά δικαστικών αποφάσεων και ενδεικτικώς αναφέρονται οι με αριθμούς (470/1992 Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας και 8861/1992 Εφετείου Αθηνών)
2. Επίσης όπως σας είναι γνωστό στη Νήσο Σκύρο, όπως προκύπτει από σειρά δικαστικών αποφάσεων και τη σχετική βιβλιογραφία, από αιώνων αναπτύχθηκε και επικράτησε το ιδιόρρυθμο έθιμο της «χορτονομής» ή «μάντρας» υπό μορφή μεικτού δικαιώματος με το ακόλουθο περιεχόμενο: Σε εδάφη ακαλλιέργητα, χέρσα ή θαμνώδη, η εξουσία του ιδιοκτήτου της χορτονομής, εφόσον βεβαίως δεν ανήκαν σε τρίτο, εκτείνεται μέχρι πλήρους και απεριόριστης κυριότητας των εδαφών τούτων «περιλαμβάνον το ακίνητον εις την ολότητά του, δηλονότι καθ'; όλας αυτού τας εσωτερικάς και εξωτερικάς χρησιμότητας και αναφοράς»(έτσι Πολ Πρ Χαλκ 151/1973-αδημ.-και 475/1967-αδημ 8861/1992 Εφ.Αθην.αδημ.).Σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, που ανήκουν σε τρίτο, η χορτονομή αποτελεί περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα, δουλείας βοσκής θρεμμάτων και κατασκηνώσεως αυτών κατά μεν την διετία της αγραναπαύσεως διηνεκώς, κατά δε τη διετία της σποράς για την περίοδο από τη συγκομιδή μέχρι τη νέα καλλιέργεια και σπορά γεωργικών προϊόντων (βλ. Μ. Στεφανίδη, Το συντελεσθέν έργον της Κοινότητας Σκύρου,1941 σ.31 και Τοπική Επιθεώρηση «Σκύρος», Συμπλ.τεύχος Α΄εκδ.χρόνου 1952.σ.169-170).Τη διαφοροποίηση της χορτονομής ΄όπως αναπτύχθηκε στη Σκύρο σε σχέση με άλλα μέρη της Ελλάδος και την έκταση του από αιώνων εθιμικώς δημιουργηθέντος εκεί δικαιώματος, ώστε να καταλαμβάνει την πλήρη κυριότητα των ακαλλιέργητων εκτάσεων αναγνώρισε, πλην των ως άνω Πρωτοδικειακών και Εφετειακών αποφάσεων, σειρά αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Σκύρου (7/1937, 5/1944, 9/1955, 10/1955, 162/1956, 5/1958 αδημ).
3. Με βάση τα παραπάνω ισχύοντα για την έλλειψη δικαιώματος κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί ακινήτων εν γένει και ακόμη και επί των δασικών εκτάσεων στην νήσο Σκύρο αλλά και τα ισχύοντα από αιώνων για το έθιμο της χορτονομής η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας αναγνωρίσθηκε κυρία της εκτάσεως στην θέση «Βουνό» της νοτιοανατολικής ιδιοκτησίας όπως και άλλοι Σκυριανοί επί των ιδιοκτησιών τους, αλλά και επειδή το ζήτημα είναι εξαιρετικά επίκαιρο η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας αναγνωρίσθηκε κυρία της ως άνω εκτάσεως και για τους παρακάτω λόγους και πλέον συγκεκριμμένα.
α.Η Μονή δεν επικαλέσθηκε ξαφνικά, «χρυσόβουλα» για να εκμεταλλευθεί και να «αποκτήσει» όπως «κοινοβουλευτική αδεία» αναφέρεται σε ερώτηση Βουλευτών ή για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης εν όψει της  επικαιρότητας του θέματος αλλά έχει αλλεπάλληλες δικαστικές και συμβολαιογραφικές πράξεις, ιδιωτικά έγγραφα (συμφωνητικά μισθώσεως) που αποδεικνύουν εις τους αιώνας την κυριότητά της στην επίμαχη έκταση, με πλέον ισχυρότερο εξ άλλων το από 3-7-1847 πρωτόκολλον αναγνώρισης και παραχώρησης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου δια του εφόρου και Επάρχου Σκοπέλου και εις εκτέλεση διαταγής του Υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως με το οποίο αναγνωρίσθηκε κυρία έκτασης εις θέσιν «Φανόφτιας» και «Κοχυλούς» προς το νοτιοανατολικόν μέρος της (Σκύρου) δια βοσκήν των αιγοπροβάτων.
β.Μόλις στις 4-5-1984 με εμπιστευτικό έγγραφο του Υπουργείου Άμυνας - ΓΕΝ ζητήθηκε ως κυρίας η άδεια της Ιεράς Μονής να διανοίξει το Γ.Ε.Ν. δρόμο 6 χιλιομέτρων χωρίς αποζημίωση της.
γ. Η Μονή δεν «απέκτησε χωρίς έγκυρα έγγραφα» την ιδιοκτησία της με υπηρεσιακούς παράγοντες και υπουργικές επικυρώσεις και αποφάσεις αλλά απλά αμφισβητήθηκε η κυριότητά της εν όψει αίτησής της να υπαχθεί στο πρόγραμμα «Μακροχρόνιας Παύση Καλλιέργειας Γεωργικών Γαιών», επειδή αντέδρασαν και ποιμένες της Σκύρου - μισθωτές της εκτάσεως, προσέφυγε δικαστικά στα αρμόδια πολιτικά Δικαστήρια και αναγνωρίσθηκε ύστερα από σκληρή αντιδικία με το Δημόσιο κυρία της εκτάσεως με τις εκδοθείσες με αριθμούς 8/1999, 434/1999 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας και 8665/2000 του Εφετείου Αθηνών αποφάσεις με αποτέλεσμα να είναι εκτός από ανακριβείς και προβληματικές υπό το πνεύμα της εποχής οι αναφορές ότι «η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας κατάφερε να αποκτήσει την έκταση βασιζόμενη σε χρυσόβουλα του Νικηφόρου Φωκά» και ότι «οι τίτλοι ιδιοκτησίας της Μονής και άλλα στοιχεία κυριότητας μπορεί να μην είναι έγκυρα».
4. Και βέβαια σας είναι γνωστού ότι ήδη δυνάμει του άρθρου 15 του Ν. 3208/2003, στον οποίο υπήρξα εισηγητής κατά την συζήτηση και ψήφισή του στην Βουλή, θεσπίστηκε και έγινε και με νόμο πλέον δεκτόν ότι τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις των περιοχών ...; ...; ...; και της νήσου Σκύρου του Νομού Ευβοίας, τα οποία υπέκειντο σε διαχείριση, ως ιδιωτικά, σύμφωνα με την 70534/30-11-1894 ως άνω μνησθείσα διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών αναγνωρίζονται ως ιδιωτικά.! Και βέβαια, όπως και σαν δικηγόρος, που με τους αγώνες μου υπέρ της ως άνω άποψης βοήθησα δεκάδες συμπατριώτες μου, αλλά όπως γνωρίζετε και τον Δήμο Σκύρο, ώστε να απαλλαγεί το νησί από το μηδέποτε ισχύσαν κατά τα παραπάνω στην Σκύρο τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου έτσι και ως βουλευτής είμαι υπερήφανος που είχα την πρωτοβουλία ως εισηγητής να εισηγηθώ την παραπάνω νομοθετική προσθήκη προς το συμφέρον των Σκυριανών και όχι βεβαίως της Λαύρας, η οποία άλλωστε είχε αναγνωριστεί ήδη κυρία της εκτάσεως στο Βουνό. Σημειωτέον ότι το ως άνω άρθρο στην επιτροπή της Βουλής ψηφίσθηκε ομόφωνα από όλα τα κόμματα ώστε να προξενεί εντύπωση η εκ των υστέρων διαφοροποίηση ...;!
Επομένως το Ελληνικό Δημόσιο δεν δικαιούται να προβάλλει δικαιώματα επικαλούμενο το τεκμήριο κυριότητας όχι μόνον γιατί οφείλει σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις αλλά και στους νόμους που το ίδιο με τα θεσμοθετημένα προς τούτο όργανά του ψηφίζει.
Με τα δεδομένα όμως, ότι με βάση τα παραπάνω λεχθέντα για την ανυπαρξία δικαιωμάτων του Δημοσίου στην Σκύρο και το εθιμικό δίκαιο της χορτονομής, που ισχύει στην Σκύρο και σύμφωνα με το οποίο τα άγρια τμήματα των βοσκοτόπων ανήκουν κατά κυριότητα στους ιδιοκτήτες των χορτονομών - βοσκοτόπων μεταξύ των οποίων ο Δήμος Σκύρου και πολλοί Σκυριανοί και ιδιαίτερα ποιμένες, πρέπει να επισημανθεί ότι σ'; αυτούς δεν θα τους αρέσει καθόλου η ιδέα και η εντελώς υποθετική και αστήρικτη νομικά και ιστορικά πάντως επιδίωξη κάποιων μεταξύ των οποίων δυστυχώς και Σκυριανών να χάσουν τις περιουσίες τους από τις οποίες ζουν, εάν το Δημόσιο θα προχωρήσει στην επανεξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Σκύρου για την ανάδειξη το οποίου Σκυριανοί πολιτικοί και νομικοί (Βουλευτές, Δήμαρχοι) και Ευβοείς μεταξύ των οποίων και ο Αείμνηστος Αντιπρόεδρος της Βουλής Μιχαήλ Στεφανίδης ως Πρόεδρος τότε της Κοινότητας Σκύρου έχουν τα μέγιστα συμβάλλει και είμαι το τονίζω για μία ακόμη φορά υπερήφανος που έχω συμβάλλει και εγώ με τις ελάχιστες ιστορικές, νομικές και νομοθετικές δυνάμεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

Χαλκίδα 21-10-2008

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ

Χαλκίδα 13/10/2008

Συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Αποστόλου Το μέγιστο σκάνδαλο του δικομματισμού στη Σκύρο

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΚΥΡΟ
Πως το Πολεμικό Ναυτικό πλήρωσε για τα χρυσόβουλα του Ν. Φωκά 7,5 δις δραχμές[1]

Οι διαδικασίες και τα χρυσόβουλα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραχώρηση της κυριότητας της λίμνης Βιστωνίδας στη Μονή Βατοπεδίου έχουν ακολουθηθεί και σε άλλες περιπτώσεις και μάλιστα σε επίπεδο δικομματισμού, πράγμα που δείχνει ότι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση είχαν τους ίδιους πρωταγωνιστές, απλά οι υπογραφές συμπίπτουν με το ρόλο που έπαιζαν η κάθε πλευρά τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το σκάνδαλο όμως του Βατοπεδίου αναδείχθηκε κυρίως λόγω της επανάκτησης της κυριότητας από το Δημόσιο της λίμνης μέσω μιας μεθοδευμένης ανταλλαγής της με άλλη ακίνητη δημόσια περιουσία πολλαπλάσιας αξίας.

Στη Σκύρο είχαμε ένα μεγαλύτερο σκάνδαλο, αυτό της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους, που υλοποιήθηκε σε δύο χρονικές περιόδους: η πρώτη αφορά στην απαλλοτρίωση από το Δημόσιο έναντι τιμήματος 7,5 δις δραχμών εκτάσεων 1.935 στρεμμάτων, των οποίων η κυριότητα στηριζόταν στα βυζαντινά χρυσόβουλα του 10ου αιώνα και η δεύτερη στην αναγνώριση κυριότητας για τα υπόλοιπα 37.000 στρέμματα των χρυσόβουλων με διαδικασίες παράκαμψης αυτών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία

Ας δούμε όμως τα πράγματα από την αρχή:

Με τις αρ. 1764/1547/10-7-1984 και 3085/3292/3-1-1984 Κοινές Αποφάσεις τους, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών κήρυξαν για την κάλυψη αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού, σε συνεννόηση με τη φερόμενη ως ιδιοκτήτρια Μονή Μεγίστης Λαύρας 39.000 στρεμμάτων στην τοποθεσία «βουνό» της Νότιας Σκύρου, την αναγκαστική απαλλοτρίωση δύο εδαφικών εκτάσεων 1.695 και 240 στρεμμάτων αντίστοιχα.
Όμως η Μονή το 1992, παρότι οι εργασίες διαμόρφωσης των εδαφικών εκτάσεων είχαν προχωρήσει σημαντικά, προσέφυγε στα δικαστήρια και με αιτιολογικό τη μη έγκαιρη καταβολή του ορισθέντος προσωρινού τιμήματος, πέτυχε την ανακοπή της απαλλοτρίωσης (α).

Το Πολεμικό Ναυτικό θα επανέλθει και με τις αρ.1095795/5559/0010/12-7-1993και 1085957/4934/0010/12-7-1993 Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών και θα επαναλάβει την απαλλοτρίωση, ενώ για το ύψος του τιμήματος θα υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις που θα καθορίσουν για την έκταση των 1.695 στρεμμάτων 4.200.000 δρχ/στρέμμα (Απόφαση 4018/1994 Εφετείου Αθηνών) και για την έκταση των 240 στρεμμάτων 1.300.000 δρχ/στρέμμα (Απόφαση 85/1993 Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας) (β).
Τα συγκεκριμένα χρήματα καταβλήθηκαν και η σχετική πράξη απαλλοτρίωσης ολοκληρώθηκε με τη μεταγραφή της στο Υποθηκοφυλακείο Σκύρου (τόμος β/αρ.22/28-9-93)

Όμως για τις ίδιες εκτάσεις το κατά νόμο αρμόδιο Δασαρχείο Αλιβερίου σε απάντησή του στις 16/2/1994 σε ερώτημα που του υπέβαλλε, εκ των υστέρων βέβαια, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, θα αποφανθεί ότι από τα 1.935 στρέμματα μόνο τα 11,8 είναι γεωργικές εκτάσεις ενώ τα υπόλοιπα είναι δασικού χαρακτήρα εδάφη και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των περί Δασών Νόμων και Διαταγμάτων διαχειρίζονται ως Δημόσια(γ).

Κι εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα:

α) Μήπως η παράκαμψη των αρμοδίων, για τη διαχείριση τέτοιων εκτάσεων, Υπηρεσιών είχε σχέση με την αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των απαλλοτριούμενων επιφανειών; Η Μονή Μεγίσης Λαύρας μπορεί να υπάγεται στο αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους, δεν μπορεί όμως να τύχει προνομιακής μεταχείρισης έναντι των άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που σε αντίστοιχες περιπτώσεις ακολουθούν τις διαδικασίες αναγνώρισης κυριότητας μέσω της διοικητικής και δικαστικής οδού, όπως βέβαια εν μέρει έπραξε και η ίδια σε επόμενο χρόνο για τα υπόλοιπα 37.000 στρέμματα.

β) Γιατί δεν προβλήθηκε ο δασικός χαρακτήρας των απαλλοτριούμενων εκτάσεων ώστε στον υπολογισμό του τιμήματος (άρθρο 6 Ν. 998/79) να μην χρησιμοποιηθούν συγκριτικά στοιχεία που οδήγησαν στο εξωφρενικό ποσό των 7,5 δις δραχμών; Για να γίνουν αντιληπτά τα μεγέθη, αρκεί να αναφερθεί ότι αντίστοιχου χαρακτήρα εκτάσεις στο Γραμματικό Αττικής που αφορούν στο σκάνδαλο Βατοπεδίου εκτιμήθηκαν πρόσφατα από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών με 440 ευρώ (150.000 δρχ)/στρέμμα, ενώ πριν 14 χρόνια τη Σκύρο έφτασε στις 4.200.000 δρχ. (12.325 ευρώ)/στρέμμα, και

γ) Μήπως πρέπει να διερευνηθεί αν τα συγκριτικά στοιχεία που στηρίχθηκαν τα δικαστήρια για να ορίσουν την τιμή μονάδας στις απαλλοτριώσεις δεν απεικονίζουν την πραγματικότητα; Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του Δήμου Σκύρου που με έγγραφό του 4571/30-12-2002 προς το Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διαμαρτύρεται για το καθεστώς δυσαναλογίας που έχει διαμορφωθεί μεταξύ τιμήματος αποζημίωσης των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων στη Σκύρο και πραγματικής αγοραίας αξίας αυτών.

Το δεύτερο μέρος του σκανδάλου αφορά στη μετέπειτα αναγνώριση της κυριότητας των υπολοίπων 37.000 στρεμμάτων:

Η Μονή Μεγίστης Λαύρας, στην προσπάθειά της να επωφεληθεί των διατάξεων του Κανονισμού 2078/92 υπέβαλλε αίτημα για την ένταξη των παραπάνω εκτάσεων στο πρόγραμμα «παύση καλλιέργειας γεωργικών γαιών» (πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έγινε γνωστό στην εφαρμογή του ως το σκάνδαλο των οικοπάρκων και στοίχισε την αυτοκτονία το 2001 του Διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού Ιωαννίνων, στο οποίο συμμετέχουν κι άλλες Μονές του Αγίου Όρους!!!). Όμως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες απέρριψαν το αίτημα προβάλλοντας λόγους χαρακτήρα –δασικές– αλλά και κυριότητας –Δημόσιες– των συγκεκριμένων εκτάσεων.

Έτσι η Μονή, παρακάμπτοντας βέβαια τα αρμόδια Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, προσέφυγε στα δικαστήρια και πέτυχε τόσο σε πρώτο βαθμό (απόφαση 434/99 Πρωτοδικείου Χαλκίδας) όσο και σε δεύτερο (απόφαση 8665/2000 Εφετείου Αθηνών) την αναγνώριση της κυριότητας με βάση τα χρυσόβουλα του Νικηφόρου Φωκά.


Κι ενώ το Δημόσιο έχει καταθέσει, ως όφειλε, αναίρεση κατά της απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο, έρχεται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και με την αρ. 457/28-5-2001 γνωμοδότησή του εισηγείται την απόσυρση της αναίρεσης(δ), πράγμα που έγινε δεκτό από τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών.

Όμως, διαρκούσης της αντιδικίας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μπορούσε να δεχτεί ερωτήματα μόνο σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης των επίδικων εκτάσεων, δηλαδή ποιος πρέπει να επιμελείται

την περιοχή που είναι επίδικη μέχρι να λήξει η αντιδικία. Ερωτήματα για το αν πρέπει να σταματήσει το Δημόσιο τη δίκη και να αποδεχτεί τις αξιώσεις της Μονής, πιστεύω δεν έπρεπε να υποβληθούν γιατί επί τέτοιων θεμάτων μόνο τα αρμόδια δικαστήρια πρέπει να αποφασίζουν.

Το βασικό ερώτημα που μπαίνει στη δεύτερη περίπτωση είναι αν θα ανακαλέσει η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, όπως δεσμεύτηκε ότι θα πράξει με τις ανάλογες γνωμοδοτήσεις που αφορούν στη λίμνη Βιστωνίδα της Μονής Βατοπεδίου;

Όλα τα παραπάνω καλύφθηκαν, δυστυχώς, εκ των υστέρων και νομοθετικά με την προσθήκη την ύστατη στιγμή (δεν υπάρχει στο Σχέδιο Νόμου) στο άρθρο 15 του δασοκτόνου Ν. 3208/03 του ΠΑΣΟΚ, της φράσης: «Τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις των περιοχών…. και της νήσου Σκύρου του Νομού Ευβοίας, τα οποία υπέκειντο σε διαχείριση, ως ιδιωτικά, σύμφωνα με την 70534/30-11-1894 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικά» (ε).

Γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαία σήμερα η απόσυρση του Ν. 3208/03, που όταν ψηφιζόταν όλη η αντιπολίτευση τον κατήγγειλε ως αντισυνταγματικό, αφού εκτός των άλλων δασοκτόνων διατάξεών του, καταργεί και το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου με διατάξεις σαν τις παραπάνω που αναγνωρίζουν κυριότητες με την επίκληση μιας απλής διαταγής του Υπουργείου Οικονομικών του 1894 και που αν επεκταθεί σε ανάλογες περιπτώσεις θα σημάνει την απώλεια τουλάχιστον 15.000.000 στρεμμάτων δημόσιας περιουσίας.
______________

(α) Αριθμός 10/92, Απόφαση διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.
(β) Έγγραφο με αρ. 1048461/3662/Δ0010/26-5-2003 Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προς το Δήμο Σκύρου.
(γ) Έγγραφο 601/16-2-94 Δασαρχείου Αλιβερίου προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.
(δ) Γνωμοδότηση αρ. 457/28-5-2001 Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
(ε) Άρθρο 15 Ν. 3208/03 για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Σάββατο, 19 Ιουλίου 2008

ΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ και άλλες 6 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Σχετικά με την εγρήγορση των ΠΟΛΙΤΩΝ και των ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ενάντια στις ανεμογεννήτριες στη Σκύρο.

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ, πρώτη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ,

Η Σκύρος είναι η ολοκληρωτική έκφραση του "ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" του Οδυσσέα Ελύτη, κατά μοναδικότητα και αποκλειστικότητα, του καθώς "Όθε είπε και εγεννήθηκεν η θάλασσα, ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΕΘΑΥΜΑΣΑ, και στη μέση της ΕΣΠΕΙΡΕ ΚΟΣΜΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ κατ' εικόνα κι ομείωσή του..", έτσι ακριβώς και με πάθος ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, το ζουν οι κάτοικοι του νησιού της Σκύρου κάθε πρωί που στρέφουν το βλέμμα τους και μετρούν το πρόσκαιρο της ματαιότητας της ύπαρξης με την απαρχή της αιωνιότητας της ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑΣ .

Για να το νιώσει αυτό ο καθείς, ώστε αισθανόμενος το ρίγος του ΔΕΟΥΣ της ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑΣ στη φύση του "βουνού", και την αδρεναλίνη της οργής και θυμού, για την σκέψη και μόνο "μιας μελλούμενης βιαιοπραγίας της παρθένου" στο όρος Κόχυλας, δεν χρειάζεται να περπατήσει κανείς στις βουνοκορφές του.

Το νιώθει κανείς στο λόγω, και το αισθάνεται στο βλέμμα των ψαράδων, όπου μαζεμένοι το ηλιοβασίλεμα στο Μώλο αφού ρίξανε τα δίχτυα τους, το 'χουν στραμμένο, προς τον Κόχυλα, κι αφού τα μιλήσουν και πάρουν το χρησμό για το τι μέλη γενέσθαι την επαύριο, θα καληνυχτιστούν, για να ξυπνήσουν τα χαράματα, και πάλι θα στρέψουν το βλέμμα τους στον Κόχυλα με ΔΕΟΣ και ΕΥΛΑΒΕΙΑ για το ΕΥΣΠΛΑΧΟ του ΧΡΗΣΜΟΎ ΤΟΥ ότι με σιγουριά τα δίχτυα θα σηκώσουν πριν στο σπίτι τους θα γυρίσουν.

Το νιώθει κανείς στο λόγω, και το αισθάνεται στο βλέμμα των γεωργών, κάθε και όπου συναντιούνται, στον καφενείο στο κονάκι ή στους αγρούς, το χρησμό του Κόχυλα για τη σπορά, το ευδόκιμο, τη σοδειά και το ξανέμισμα θα συζητήσουν.

Το νιώθει κανείς στο λόγω, και το αισθάνεται στο βλέμμα των κοτσινογόνατων (τσομπάνηδων), κάθε που σμίγουν στις πλαγιές στα κονάκια και στα σπερίσματα (επισκέψεις) και συζητούν το πως να εξηγήσουν το χρησμό που πήραν από τον Κόχυλα, για το αν θά 'χει χορτάρι και πότε θα πάνε την άνοιξη τα σφαχτά τους στο "βουνό" κ.κ.κ.

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, δεύτερη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το υψηλότερο σημείο του Κόχυλα είναι 792 μέτρα ο δε μέσος όρος του υψιπέδου όπου υπολογίζεται να εγκατασταθούν είναι γύρω στα 450 μέτρα (δική μου εκτίμηση άντε + - 30 μέτρα).

Το ελάχιστο του ύψους του κορμού των ανεμογεννητριών είναι 110 μέτρα και το μέγιστο με το πτερύγιο είναι 140, το οποίο σημαίνει μια αναλογία υπέρ εκθέματος στη κοινή θέα 20 με 25 τοις εκατό.

Δεδομένου το ότι το πιο ΑΠΟΜΑΚΡΟ σημείο θέασις των είναι λιγότερο από 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ το δε κοντινότερο ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΡΕΙΑ χιλιόμετρα το ΕΚΤΡΩΜΑ της ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ των στη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ της ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑΣ του ΠΟΙΗΤΗ είναι πέρα για πέρα ΑΝΤΙΘΕΤΗ με τη ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ.

Και δεν είναι συγκρίσιμο με άλλες τοποθεσίες όπου έχουν εγκατασταθεί, όπου εκ μεγάλων αποστάσεων 30 40 ή και πλέον χιλιομέτρων απόστασις από κάποιο δρόμο, θα δεχόταν κανείς ότι φαντάζουν σαν τους μυθηστορηματικούς ανεμόμυλους του Δον Κιχώτη. Για πιο ενδιαφέρουσα προσέγγιση της βαρβαρότητας της επέμβασης και αλλοίωσης αισθητικής του τοπίου θα παραπέμπω στα άρθρα.
http://www.diktioaigaiou.gr/contents/about.php?kid=62&action=show&m1=4&lang=1
http://eyploia.aigaio-net.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2163
http://eyploia.aigaio-net.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=939

Η ΑΝΑΓΚΗ, τρίτη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Στη Σκύρο υπήρξαν και λειτούργησαν δυο ανεμογεννήτριες πειραματικές, το ανώτερο ύψος των είναι 30? μέτρα που παρ ' ότι ήταν τόσο κοντά στο δρόμο ή αισθητική τους παρουσία, πέραν του ότι ήταν σε τέτοιο σημείο μη προκλητικό αλλά παρ΄ όλα αυτά φάνταζαν σαν οικείο τεχνολογικό έργο τέχνης, οι οποίες μέσα σε τέσσερα? χρόνια, κάναν απόσβεση κεφαλαίου και στη συνέχεια άφησαν και κέρδος, και αν για ένα μικροπρεπή ανθρώπινο παράγοντα αμέλειας δεν καταστρέφονταν λόγω ισχυρού ανέμου, το νησί θα είχε έσοδα για την ανάπτυξή του και ίσως με σχετικό ενδιαφέρων και αυτοτέλεια της ενέργειάς του. Δυστυχώς η ευσυνειδησία των τεχνοκρατών και των αιρετών του Δήμου της παράτησαν στο έλεος της φθοράς του χρόνου.

Ακόμα και το σύνολο των μελλοντικών αναγκών με πολύ ελάχιστη επένδυση, μπορεί να καλυφθεί χωρίς αρνητική επίδραση στην αισθητική και στο περιβάλλον για τις έκτακτες ανάγκες του καλοκαιριού.

Και να λάβει κανείς υπ' όψη ότι καμία ή ελαχιστότατη προβολή έχει γίνει, για τη χρήση συσκευών οικονομικής κατανάλωσης ρεύματος (σε ψυγεία κινητήρες λαμπτήρες κ.τλ.).

ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ, τέταρτη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Είναι αυτή που έχω αναρτήσει σε πολλές ιστοσελίδες. (β.π. http://troktiko.blogspot.com/2008/07/bloger-blogspot.html καθώς και αλλού όπως και στο http://lamianews.blogspot.com/2008/07/blog-post_12.html

πέραν του των δικών μου αναρτήσεων στο http://diaploki-diafthora.blogspot.com/ και τα άλλα.

Η ΔΙΑΠΛΟΚΗ, πέμπτη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ιδιοκτησιακή προσέγγιση είναι άμεσα συνδεδεμένει με τη διαπλοκή πλείστων παραγόντων για την αφαίμαξη και οικειοποίηση ΔΗΜΟΣΙΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ εις βάρος του συνόλου, ένας συμπαγές μέτωπο από πλευράς των κατοίκων κατά τις αδιαφάνειας και υπέρ του σεβασμού των ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ είναι ταυτόχρονα και ένα ΕΠΛΙΔΟΦΟΡΟ ΜΗΝΥΜΑ για το κοινό τους ΜΕΛΛΟΝ, και εξάσκηση πολιτικής παιδείας των ΠΟΛΙΤΩΝ, και των αποδοτέων κληρονομιών των ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ.

ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, εκτη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Οι παρενέργειες των διαπλεκόμενων "αδιαφνών και παράνομων ιδιωτικών συμφερώντων" σε όλα τα επίπεδα επιφέρουν δυσλειτουργία στην ευνομούμενη πολιτεία, και είναι πασιφανή, τόσο στην πολιτική την νομοθετική όσο και στην εκτελεστική εξουσία.

Η σθεναρότητα τις αντίστασις αυτής στο πολυεπίπεδο τις διαφθοράς, προκαλεί και νουθέτηση των συνεργών στην απαξίωση του πολιτικού λειτουργήματος αλλά και την ανασύνταξη των ΠΟΛΙΤΩΝ με ΠΑΙΔΕΙΑ για την ΜΗ περαιτέρω αλλοίωση, και εκτροχιασμό των θεσμών.

Η ΠΙΣΤΗ και ΗΘΙΚΗ, Έβδομη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο πνευματικός ρόλος των λειτουργών τις εκκλησίας του "Οίκου του Θεού", καλός με την πίστη, αλλά! κακός με το ήθος τους, εκπίπτει του σεβασμού του θεοσεβούμενου των ανθρώπων, και απεναντίας γίνετε λημέρι των διαπλεκόμενων, (πολιτικών, οικονομικών, και των δικονομικών παραγόντων) εραστών της περιουσίας του "Οίκου του Θεού" και των κοινών της “Εκκλησίας του Δήμου” Σκύρου.

Η ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όγδοη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Με το κτηματολόγιο θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο οι αντιθέσεις, με ασύμμετρες συνέπειες για το μέλλων, έχοντας λοιπόν κατά νου και αυτό, ότι, ότι στρεβλό μπορεί να διορθωθεί εν τη γέννεση του είναι και μια κατάκτηση ειρηνικής συνύπαρξης των συμπολιτών, και για το μέλλων και των απογόνων των διαπλεκόμενων. Μην ξεχνάμε το "αμαρτίαι παιδεύουσι τέκνα", που όπως και να το κάνουμε πολύ από τους εμπλεκόμενους είναι σκυταλοδρόμοι ευθυνών των γονέων τους που τα χρόνια τις αμάθειας του φόβου τις τρομοκρατίας και τις υποτέλειας τους σε συνεργασία, και δια ίδιων συμφέρον, με τους Οθωμανούς, οικειοποιήθηκαν για λογαριασμό τους, και επωμίσθηκαν από συμφέρων, να μεταφέρουν την ευθύνη για την περίθαλψη και διατήρηση κλοπημαίων προϊόντων στους αποδοθείς του παράνομου τις κληρονομιάς των.
Έχω και επίγνωση και στοιχεία των όσων γράφω αλλά και κατανόηση τους δράματος που είναι υπόλογοι να φέρουν σε πέρας.

ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ούτε οι κάτοικοι τις Σκύρου είναι εναντίων των ανεμογεννητριών, ΑΛΛΑ υπό όρους διαφάνειας και δια τους λόγους που δεν παρεκτρέπονται του περιεχομένου των ανωτέρω ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΓΚΗΣ, του ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ, ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ, ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΙΣΤΗΣ και ΗΘΙΚΗΣ, ως και την ΥΠΟΘΑΛΨΗ μελλοντικών ΔΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Η προφητεία του ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Γιώργου Σεφέρη “... Ὅλοι πιὰ τὸ διδάχτηκαν καὶ τὸ ξέρουν πὼς στὶς δικτατορικὲς καταστάσεις ἡ ἀρχὴ μπορεῖ νὰ μοιάζει εὔκολη, ὅμως ἡ τραγωδία περιμένει ἀναπότρεπτη στὸ τέλος. Τὸ δράμα αὐτοῦ τοῦ τέλους μᾶς βασανίζει, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, ὅπως στοὺς παμπάλαιους χοροὺς τοῦ Αἰσχύλου. Ὅσο μένει ἡ ἀνωμαλία, τόσο προχωρεῖ τὸ κακό...... ἡ καταπίεση ποὺ κάλυψε τὸν τόπο. Αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι ἐθνικὴ ἐπιταγή...”

Η παρακαταθήκη των κεκτημένων της ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ δια των επιφανών ανδρών και τεκνων τις
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
«ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ» ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1929-1933 Εν ΑΘΗΝΑΙΣ 1933 και
ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
‘‘ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ’’ ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 1934-1940. Εν ΑΘΗΝΑΣ 1941

επαφίεται πέραν των κατοίκων, και στην εγρήγορση του πολιτικόυ ήθος των εκ καταγωγής Σκυρίων βουλευτών, Παπαγεωργίου Γεωργίου (ΠΑΣΟΚ) και Μαυρίκου Γεωργίου. (ΚΚΕ).

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2008

"ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ στη ΣΚΥΡΟ!"

"Σε σχέση με την πυρκαγιά στη Σκύρο!"

"Και τα επακόλουθα;

Δεν είταν ώρα για τέτοιες γραφές προείχε το σβήσιμο ή το καταλάγιαμε τις φωτιάς, και είναι τραγικό το να είσαι τόσο απέλπιδα μακρυά όστε να μην μπορείς να βοηθύσεις.

Πέρα απο την ευχή και ελπίδα να μην χαθούν ζωές, και πάνω απ' όλα των δεμένων και στην τύχη τους αφημένων σκύλων, για τό μόνο που μπορώ να κάνω σ' αυτό το δράμα είναι να θρηνώ για τα μελλούμενα...

Σχετικά με την πρόσφατη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα του νησιού δεν θα είναι καθόλου παράξενο να ξεπεταχτούν συμβόλαια επί των καμένων εκτάσεων από την εποχή των απαλλοτριώσεων για το αεροδρόμιο της Σκύρου όπου δικονομικά θα έχουν προσεταιριστεί, μέσω επικαλούμενης ιδιοκτησίας χορτονομών, δια δικονομίστικων "δικαστικών" αποφάσεων την ιδιοκτησία (τάχατες) και επί του εδάφους της χλόης των κατσικιών, οπότε αν δεν ελεγχθούν τα κατά του Δημοσίου και της Εκκλησίας του Δήμου της Σκύρου "δικαιοβατορικώς" πεπραγμένα, εκ του παρελθόντος θα γίνει τερατώδης κατοχύρωση στο κτηματολόγιο, νομιμοποίησης "κτηνωδών ενστίκτων" επί των καμένων εκτάσεων, μέσω και του κτηματολογίου, καθώς το ΝΠΔΔ του Δήμου Σκύρου, εκπροσωπούμενου δια του δημάρχου, κατά μεν το έλατω του πρέπον του πολιτικού τους ήθους, δεν θα τις έχει καταγράψει και καταθέσει στην στη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΚΕ) που με έγραφό της από την 12-3-08/1165 πήρε την πρωτοβουλία να μελετήσει και να προτείνει λύσεις σχετικά με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Κατόπιν σχετικού έγγραφου προς τους Ο.Τ.Α (ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΜΕΡΑ) 21 Απριλίου 2008 από την (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για την ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ. Έχει η διαδικασία τελειώσει?

Τουτέστιν με τον μη συγκριτικό έλεγχο τις καταγραφής στοιχείων για την ενιαία ακίνητη περιουσία περιουσία του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ, όχι μόνον βενταλιοδώς θα αναφυηθούν πλασματικά συμβόλαια του όσο πιάνει το μάτι της απληστίας, αλλά και δικονομίστικα συμβόλαια χορτονομών με απαιτήσεις κυριότητας επί των εδαφών του Δημοσίου και του Δήμου Σκύρου.

Οι επί Τουρκοκρατίας Κοτζαμπάσηδες δεν προσαρμόστηκαν ακόμα στο πνεύμα της απελευθέρωσης της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Για το Δήμο Χαλκίδας είναι εμφανές το πρόβλημα που υπάρχει για την ανάπτυξη της πόλης και τις ανάγκες των πολιτών, το έχουν επανειλημμένα διαπιστώσει στο δικαστήριο της Χαλκίδας, όπου το ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ κατοχυρώνετε μεν σε κατ' επιλογή υποθέσεις αλλά δικαιοβατήτε κατ' επιλογή όταν πρόκειται για τη Σκύρο.
Γιατί? Έχει η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ δυο μέτρα και δυο σταθμά για το ΔΙΚΑΙΟ?

Σχετικές δηλώσεις που δεν θα αγγίξουν τους ηθικούς αυτουργούς τις σύνταξης πλασματικών συμβολαίων επί των δημοτικών δασικών εκτάσεων, και της Δημοτικής χορτονομής, αλλά και τους προστάτες αυτών με πολιτική κάλυψη και απόκτυρη στοιχείων από την δικαιοσύνη των διαχρονικών δικαιωμάτων του Δήμου Σκύρου επί των στοιχείων της περιουσίας του.

("Ο δήμαρχος Σκύρου κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, σε δηλώσεις του, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η πυρκαγιά οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα...")

("Ο Βαγγέλης Αποστόλου, μέλος της Π.Γ. του ΣΥΝ και πρώην βουλευτής Ευβοίας, από τη Σκύρο, την οποία επισκέφτηκε με αφορμή την πυρκαγιά, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
2. Να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι")

Και άλλα που δεν τολμά κανείς να τα αγγίξει?

Λόγω του επίορκου?

Και έτσι δεν μπορεί κανείς να πει ότι τον κύταζαν στα μάτια και δεν του λέγαν την αλήθεια, αφού ο άνθρωπος αντί για περιήγησει έκανε συντονισμό της πυροσβεστικής!"

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008

Επίσκεψη του Περιφεριάρχη Αθανασίου Σκορδά στη Σκύρο

Ενυμέρωση για το τι δεν θα ενυμερώσουν τον Περιφεριάρχη στη Σκύρο

Επί τι ευκαιρία τις επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αθανάσιου Σκορδά στο Δήμο Κύμης και τη Σκύρο που θα επισκεφθεί από την Παρασκευή 11 Ιουλίου έως και την Κυριακή 13 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο κ. Σκορδάς θα έχει συνεργασία με τους Δημάρχους Κύμης κ. Δ. Θωμά και Σκύρου κ. Μ. Χατζηγιαννάκη ενώ θα συμμετέχει και στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων.
Σκοπός της είναι η εκ του σύνεγγυς εξέταση προβλημάτων των περιοχών, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης των έργων που εκτελούνται εκεί.

Θα τον κοιτάν κατάματα και θα του αποκρύβουν την αλήθεια!!!

Βοηθήστε να ενημερωθεί για αυτά που θα του αποκρύψουν το ΝΠΔΔ του Δήμου Σκύρου, εκπροσωπούμενου δια του Δημάρχου του, για τα δυο μεγάλα θέματα που δεν τολμάν να αγγίξουν άπαντες ακόμα και οι βουλευτές τις Εύβοιας.

Το πρώτο είνaι
Το θέμα των καταπατήσεων τις Δημοτικής χορτονομής, τι υποθάλψει πολιτικών αποφάσεων προς στήριξη των καταπατητών και μη προάσπισης της στο δικαστήριο, από το οποίο απεναντίας αποκρύβουν και νομικώς κατοχυρωμένα έγγραφα υπέρ των δικαιωμάτων του ΔΗΜΟΥ.

Το δεύτερο είναι
Η δημόσια χορτολιβαδική έκταση στο "βουνό" του νότιου τμήματος του νησιού που το οικειοποιήθηκε η Μονή Μεγίστης Λαύρας ως συμμετοχικό κεφάλαιο απορρόφησης κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, στερώντας μελλοντικά κέρδη από την ΕΚΛΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σκύρου.

Τα πλήρη στοιχεία με τις διασυνδέσεις, βοηθήστε να εμφανιστεί σε όλα τα blogspot όλες τις μέρες που θα διαρκεί η παρουσία του σε Κύμη και Σκύρο να μη λένε οι αιρετοί τις Σκύρου ότι δεν ξέρανε για είναι ενήμερος ότι δεν θα τον ενημερώσουν
http://diaploki-diafthora.blogspot.com/
http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2008_02_17_archive.html
http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2008_03_23_archive.html
http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/05/blog-post_2145.html
http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2008_01_27_archive.html
http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2008_05_04_archive.html
http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2008_02_03_archive.html
http://diaploki-diafthora.blogspot.com/2008_04_27_archive.html

http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/
http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/05/blog-post_2145.html
http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/05/11-11-2006.html
http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/05/blog-post_07.html
http://stoixeiadiaplokis.blogspot.com/2008/05/blog-post_03.html

http://anemogennitries-idioktisiako-kathesto.blogspot.com/

Ας γίνει μια μεθοδική συστηματική αρχή όπου θα φανεί και το κατά πόσο σαν blogers επί τις ουσίας εισακουόμαστε, σε θέματα διαπλοκής, διαφθοράς, και αφαίμαξης του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ πλούτου από τις ύαινες που κατασπαράζουν τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
ΘΗΣΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΟΔΥΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ΣΕΦΕΡΗΣ οι ΜΟΙΡΑ των ΕΛΛΗΝΩΝ, θα αρχίσει να αλλάζει με αυτή σας την εγρήγορση στην συνεχή από σήμερα του θέματος την προβολή
Μια επίκληση ενός bloger, από τον ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΗ,
Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ!
Για το δικό μας (blogers) Secret Combination! για το δικό μας Number One!
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TOY ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΤΑΓΗ ΠΟΛΙΤΗ

Με εκτίμηση
dikαiopolis
Από ΣΟΥΗΔΙΑ

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

Πως έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εδαφών?

Το έδαφος των ανεμογεννητριών που έχουν εγκατασταθεί στην Εύβοια και προγραμματίζονται και για τη Σκύρο, και όχι μόνον, με την χρηματοδότηση της Ε.Ε. καταθέτετε ως μετοχικό κεφάλαιο συμμετοχής σε κοινοπραξία εταιριών παραγωγής και διάθεσης αιολικής ενέργειας.

Όμως το καθεστώς νομιμότητας της κυριότητας επί των εδαφών είναι συζητήσιμο, και μάλιστα επειγόντως, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και έρευνας, από τους Δήμους, την ΚΕΔΚΕ, την Νομαρχία, το υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και από τους κατά τόπους βουλευτές, και γενικά από όσους κόπτονται για την ανάπτυξη και έλλειψη πόρων εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων.

Και συγκεκριμένα στην περίπτωση της Σκύρου πέρα από την δικαιολογημένη ανησυχία των κατοίκων, για τον όποιο πιθανόν ποσοτικό αριθμό ανεμογεννητριών και το μέγεθος της ισχύος αυτών προς έγκριση για εγκατάσταση στο "βουνό", θα πρέπει αφ' ενός ο Δήμος, ειδάλλως ο υπάρχων Σύλλογος του κινήματος κατά των ανεμογεννητριών ή και οι δυο μαζί, να προσβάλουν το "δικονομικά νομικίστικο" ιδιοκτησιακό καθεστώς των εδαφών επί του "βουνού" που η Μονή Μεγίστης Λαύρας επικαλείται ως δικό της δικαιωματικό κεφαλαίο συμμετοχής στην κοινοπραξία.

Και τούτο διότι οι εκτάσεις του βουνού, που η Μονή Μεγίστης Λαύρας επικαλείται ως δικό της κεφαλαίο συμμετοχής στην κοινοπραξία δεν της ανήκουν, είναι διαβλητό "δικονομικά νομικίστικο" προϊόν!, διότι οι εκτάσεις στο"Βουνό" είναι δημόσιες χορτολιβαδικές και ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Σκύρου από το δημόσιο, και μελλοντικά το όπιο οικονομικό όφελος θα πρέπει αποκλειστικά να το επωφεληθεί ο Δήμος Σκύρου για της ανάγκες ανάπτυξης του Δήμου και το κοινό συμφέρων των δημοτών του.

Το έγγραφο προτεραιότητας 1462 της από 16-7-1992 του πρώην Δημάρχου Σκύρου Γιάννη Τσακαμή, προς τη Νομαρχία σε απάντηση εγγράφου της 13598/23-6-1992, πέραν της πληθώρας των άλλων εγγράφων που καταγράφονται στα βιβλία των επιφανών ανδρών της Σκύρου
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
«ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ» ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ 1929-1933 Εν ΑΘΗΝΑΙΣ 1933
και
ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
''ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΚΥΡΟΥ'' ΜΙΑΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ 1934-1940. Εν ΑΘΗΝΑΣ 1941
στοιχειοθετούν το ΒΑΣΙΜΟ του ΛΟΓΟΥ του ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ επί των χορτολιβαδικών εκτάσεων στο βουνό, εν αντιθέσει της Μονής Μεγίστης Λαύρας, που τη συνδρομή νομικών τινών "ιδιωτών πολιτικών συμβούλων" και "νομικών διαπλεκόμενων αστέρων στη διαφθορά", επικαλείται ως δική της αξία συμμετοχικού κεφαλαίου στην κοινοπραξία των ανεμογεννητριών.

Πέρα από τις όποιες παραδικαστικές λοβιτούρες των όποιων "δικονομικά νομικίστικων αστερίσκων", ο Δήμος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της προτεραιότητας της απαλλοτρίωσης των εκτάσεων υπέρ του δήμου, καθότι είναι δημόσιες χορτολιβαδικές.

Μάλιστα οι φορείς που εκπροσωπούν και την πλειοψηφία των κατοίκων του Λαού της "Εκκλησίας του Δήμου Σκύρου" έχουν την υποχρεώσει και το δικαίωμα να υπερασπιστούν και να διεκδικήσουν το ΔΙΚΑΙΟ τους, αυτό από τον "Οίκο του Θεού" της Μονής της Μεγίστης Λαύρας.

Πιθανόν, και διόλου παράξενο, η σοβαρή αμέλεια της διεκδίκησης της περιουσίας της "Εκκλησίας του Δήμου" Σκύρου, να αντιμετωπίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο τη συνδρομή "νομικών αστέρων της διαπλοκής" με την ίδια υπευθυνότητα που υπερασπίζονται και την Δημοτική Χορτονομή στο βόρειο τμήμα του νησιού, επιτρέποντας την καταπάτησή της από την μια, αλλά και αποκρύπτοντας στοιχεία ταυτοχρόνως, τη συνδρομή "νομικών αστέρων της διαπλοκής" και από την Δικαιοσύνη, άμμεσα ως παραδικαστική παρενέργεια εις βάρος του δημοσίου, του δήμου, και των δημοτών, και υπέρ των διαπλεκόμενων στη διαφθορά, συμπράττοντας κατ' αυτόν τον τρόπο με τους καταχραστές της Δημοτικής και Δημόσιας περιουσίας!!!

(βλ. σχεδιάγραμμα περί δημοτικής χορτονομής http://bp2.blogger.com/_3WkF9y261hw/R-oIYWxZGzI/AAAAAAAAABg/G2b4mV__VgM/s1600-h/untitled1.bmp )